Το InMed είναι ανοιχτό μόνο για την προεγγραφή ιατρών.

Όροι Χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας InMed γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας InMed από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή, σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν:


  • 1. Ο επισκέπτης - χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (InMed) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά θεωρείται δεδομένο ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Το InMed έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, θεωρείται δεδομένο ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.
  • 2. Οι πληροφορίες, παρουσιάσεις καθώς και οι διαδικτυακές (ή τηλεφωνικές) συναντήσεις – συνομιλίες πραγματικού χρόνου (ραντεβού) που παρέχονται στο ιατρικό site InMed, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση, θεραπεία, κλινική εξέταση και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών ιατρών. Ο χρήστης – επισκέπτης δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται από το InMed ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και θεραπείας και ούτε αυτές αντικαθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία. Το InMed χρησιμοποιείται για ενημερωτικούς σκοπούς ως μια δεύτερη γνώμη οποιασδήποτε ιατρικής ανάγκης και σε καμία περίπτωση δε σκοπεύει να δημιουργήσει σχέση ιατρού – ασθενή όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Το InMed δεν είναι υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής διάγνωσης ή θεραπείας. Εάν αντιμετωπίζετε έκτακτη ιατρική ανάγκη, δηλαδή επείγον ιατρικό περιστατικό, καλέστε το 166 ή/και απευθυνθείτε άμεσα στον προσωπικό σας ιατρό. Η χρήση πληροφοριών που παρέχονται από εσάς στο InMed, είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη – επισκέπτη. Καμία δήλωση ή ανάρτηση στο InMed δεν μπορεί να εκλαμβάνεται, ότι είναι άσκηση της ιατρικής ή παροχή ιατρικής φροντίδας. Εάν ο χρήστης – επισκέπτης βασιστεί σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από το InMed, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Το InMed δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για ανεκπλήρωτες συναντήσεις (ραντεβού) με υπαιτιότητα του χρήστη ή οποιουδήποτε είδους ζημία προκύψει στον χρήστη – επισκέπτη από αυτές. Μοναδική υποχρέωση του InMed σε περίπτωση ακύρωσης ή μη πραγματοποίησης της διαδικτυακής (ή τηλεφωνικής) συνάντησης (ραντεβού) λόγω υπαιτιότητας του ιατρού, είναι ο επανακαθορισμός του ραντεβού σε μια ημέρα και ώρα που είναι δυνατόν και για τους δύο.
  • 3. Ανεξαρτησία των ιατρών - Οι ιατροί που χρησιμοποιούν ή που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα InMed είναι συνεργάτες της ιστοσελίδας και όχι υπάλληλοι ή ανεξάρτητοι φορείς παροχής υπηρεσιών του InMed. Οποιεσδήποτε απόψεις, συμβουλές ή πληροφορίες εκφράζονται από έναν επαγγελματία ιατρό που χρησιμοποιεί ή προβάλλεται από την ιστοσελίδα αυτή, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον επαγγελματία, δεν εκφράζουν τις απόψεις του InMed. To InMed δεν προτείνει ή ενθαρρύνει συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διαδικασίες, απόψεις, ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στο InMed. Η συμπερίληψη των ιατρών στην ιστοσελίδα, δεν υπονοεί υπόδειξη ή έγκριση των εν λόγω επαγγελματιών ούτε οι πληροφορίες αυτές προορίζονται ως εργαλείο για την επιβεβαίωση των διαπιστευτηρίων, των προσόντων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών που περιέχονται σε αυτήν. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται «ως έχουν» και το InMed αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Το InMed δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λαμβάνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο όσον αφορά στην εγκυρότητα των πληροφοριών σχετικών με ιατρούς στην ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας από οποιαδήποτε οντότητα ή άτομο προκειμένου να επιβεβαιώσει τα διαπιστευτήρια και τα προσόντα των συνεργαζόμενων ιατρών, απαγορεύεται
  • 4. Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της ιστοσελίδας InMed, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη αυτής. Για τον λόγο αυτό, το InMed δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών που σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο InMed, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.
  • 5. Το InMed μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης - χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση το InMed δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω 'υπερσυνδέσμων', hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το InMed σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Το InMed δεν έχει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους - παροχείς υπηρεσιών στους οποίους παραπέμπει και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το InMed δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του InMed, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του InMed είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών - χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
  • 6. Το InMed αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη, να καταβάλει άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρ' όλα αυτά, ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το InMed δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το InMed δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση της θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
  • 7. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του InMed, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού του τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του InMed και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το InMed, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του InMed και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ιατρών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του InMed.
  • 8. Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, όπως αυτό έχει καταγραφεί στο ερωτηματολόγιο που απαντά, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (γιατρούς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του InMed και της πληρέστερης ενημέρωσης του ιατρού κατά τη διαδικτυακή συνάντηση – συνομιλία πραγματικού χρόνου. Επιπλέον, ο διαχειριστής του InMed θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
  • 9. Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το InMed, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο InMed γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.
  • 10. Η χρήση της ιστοσελίδας InMed, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης-χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας InMed. Η χρήση της ιστοσελίδας InMed από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.